วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ธนารักษ์เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิไม่ต่ำว่า ปวช.


ธนารักษ์เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

- อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ เลขานุการ บัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

- สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้

- อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

กำหนดการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์เชียงใหม่ ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

3. เอกสารทางทหาร เช่น สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8 หรือใบสำคัญ สด.9 หรือใบรับรองผล สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) วุฒิป.ตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา


ไปรษณีย์ไทย รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) วุฒิป.ตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา
เรียบเรียงโดยเปิดสอบกพดอทคอม

รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) จำนวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย THP Contact Center 1545

รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
จำนนวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย THP Contact Center 1545

อัตราค่าจ้างวันละ 370.- บาท ประเมินปรับค่าจ้างตามอายุสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ
เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถปฏิบัติเป็นกะ / ในวันหยุดได้
มีความด้านคอมพิวเตอร์
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รับสมัครได้ที่
ส่วนศูนย์บริการลูกค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
อาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ในวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย)

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 831 3575-6 หรือ 02 831 3951

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นใบสมัคร
1) สำเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

** เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัน เดือน พ.ศ.

ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF
คลิกไฟล์แนบ : http://www.thailandpost.com/upload/news/recruit/_20140819_041604.pdf

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดขอนแก่น เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


จังหวัดขอนแก่น เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ        
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับงานธุการและงานสารบรรณ หรือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
- รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือทางราชการ
- ตรวสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆ
- ปฏิบัติงาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 รายละเอียเพิ่มเติมดูได้ที่ www.khonkean.go.th หรือ www.dopa.go.th

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดูได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635446605645216592.pdf

ติดตามข่าวสารทุกงานราชการได้ที่แฟนเพจ

 

กดไลค์ติดตามข่าว

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชมออนไลน์

อันดับเว็บไซต์